Historia

Över tiden har ändamålet ändrats till att idag: främja seglingskonsten och bevara konsten att segla gamla skeppsbåtar.


Verksamheten bedrevs i Marinens regi fram till 1992 då Stumholmen upphörde som militärt basområde. Slup och Barkasskjulet och barkarna överlämnades då till Marinmuseum i Karlskrona. Barkarna är idag seglande museibåtar och sköts av Marinmuseum. Barkarna seglas fortfarande bara av CBE, och sällskapet är numera öppet för alla som är intresserade av att bevara ett gammalt arv av seglande skeppsbåtar.


Fortsätt till nästa sida för information om olika båttyper, inklusive barkarna som används i kappseglingarna

Historien om CBE

CBE Bildades år 1867 som en sammanslutning inom marinens officerskårer, jämte vederlikar för bedrivande av kappsegling med marinens barkar. CBE är i ålder beräknat det tredje i ordningen av segelsällskap i Sverige, de övriga var Kungliga Svenska Segelsällskapet och Göteborgs Kungliga Segelsällskap.


Den seglande flottan hade få fartyg i tjänst under den här tiden (de var på eskortuppdrag i medelhavsområdet, seglade till S:t Barthélemy m.m. vilket gjorde att numerärer i hemma farvatten var liten). Officerarna fick därför inte tillräcklig träning i evolutioner, segel- och signalexercis. För att råda bot på detta utnyttjades barkarna för detta ändamål. För att öka intresset bildades Carlskrona Båt Eskader där officerare även på fritiden kunde utnyttja barkarna och därmed öka sin seglingsförmåga och intresset för segling.


I de ursprungliga stadgarna kan man utläsa att sällskapets ändamål var att befrämja båtsegling, öva evolutioner samt i allmänhet bereda dess medlemmar en angenäm och nyttig sysselsättning, alltså i angenäma former bedriva övningar som i möjligast mån liknade och voro till nytta för den sjömilitära verksamheten.